เงื่อนไขส่วนแถม

ยอดซื้อ (บาท) ส่วนแถมที่ได้รับ
200,000 – 499,999 1%
500,000 – 999,999 1.5%
1,000,000 ขึ้นไป 2%
 1. สามารถรับได้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อกับ Call Center และ Central Direct เท่านั้น
 2. ยอดซื้อรวมได้ทั้งในรูปแบบบัตรของขวัญแบบบัตรพลาสติก (Gift card), บัตรของขวัญแบบบัตรกระดาษ (Gift voucher) หรือบัตรของขวัญแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher)
 3. มียอดซื้อรวมกันในหนึ่งครั้ง (Sales order) ตามมูลค่าที่กำหนดตามเงื่อนไข
 4. เงื่อนไขส่วนแถมจะได้รับเฉพาะลูกค้าที่ชำระเป็นเงิดสดเท่านั้น

เอกสารประกอบการซื้อ

          กรณีลูกค้ามียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ทางบริษัทฯขอเอกสารประกอบการซื้อดังนี้

 

  • หนังสือรับรองของบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)
  • หนังสือมอบอำนาจของบริษัท
  • สำเนาผู้มอบอำนาจของบริษัท
  • สำเนาผู้รับมอบอำนาจของบริษัท